Okup’alt

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 024

Data d'actualització: 2020/02/26

Data d'introducció: 29/03/2019

Institució:
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Àrea de Joventut.

Responsable/s tècnic/s:
Joan Salellas / Alexis Sánchez

Telèfon contacte: 972 67 37 28

Email de contacte:
asanchez@altemporda.cat joventut@altemporda.cat

Classificació

1.3.Comarques gironines
2.01.Grup determinat
2.02.Tram d’edat
2.03.Grup circumstàncies especials
2.08.+100.000 habitants
3.03.Pública Consell Comarcal
4.01.Directa públic
5.03.Ocupació
5.05.Formació-educació
5.07.Salut i prevenció riscos
5.09. Inclusió
6.01.Elaboració del projecte
6.02.Planificació
6.03.Participació
6.04.Transversalitat
Eix 1. Territorial
Eix 2. Dimensió del grup diana
Eix 3. Titularitat
Eix 4. Gestió
Eix 5. Àmbit d’actuació
Eix 6. Metodològic

Descripció general

El projecte Okup’alt es va iniciar l’any 2015 i es tracta d’un projecte que combina la formació professionalitzadora i la relació amb el món empresarial de la comarca. El projecte ofereix formació sobre oficis que requereixen de professionals a la comarca a aquelles persones joves que no han acabat els estudis obligatoris (entre 16 i 24 anys) i els posa en contacte amb els empresaris del territori per tal de garantir la seva ocupabilitat. Després de període de formació sempre s’inclouen unes pràctiques en empresa que poden servir de salt al món laboral. 

Al mateix temps que les persones joves es formen, participen d’espais de treball en grup per tal de seguir desenvolupant les seves habilitats comunicatives, relacionals, enfortiment de l’autoestima, etc. El programa té com a valor afegir l’acompanyament a cada jove que participa del programa ja sigui en grup o de froma individual. De fet, un cop acabat el període de formació, el procés de companyament socioeducatiu segueix el temps que es requereixi.

Durada o temporització

Les inscripcions per al projecte es duen a terme entre els mesos de novembre i gener. La selecció dels participants es realitza a finals de gener. I la duració del pròpiament del projecte és de tres mesos desenvolupant-se entre el febrer i l’abril. En total els joves participants realitzen 240 hores (20 hores setmanals) que es distribueixen de dilluns a divendres en horari de 9 a 13h.

El programa formatiu contempla quatre dies de treball d'aprenentatge en l'ofici escollit més visites i entrevistes a empreses (treball de l'ocupabilitat) i un dia de formació específica i de realització d'accions complementàries on es treballarà més profundament les competències, les habilitats i el reforç emocional del jove (Aquest treball també s'anirà realitzant contínuament durant els altres dies de formació). Acabada aquesta part els joves podran realitzar una estada de pràctiques d'un
mes en alguna de les empreses col·laboradores.

Una vegada finalitzat el projecte es segueix realitzant una tutorització individual de cada jove. És a dir, es fa un seguiment del jove durant els mesos posteriors a la finalització de la part formativa presencial. De cada jove es segueix la seva trajectòria i es desenvolupa un acompanyament i suport a nivell global (social, formatiu, ocupacional, emocional).

 

Pressupost anual

Segons el projecte de 2018, Okup’alt fa necessària la disposició de 20.950 euros anuals. 

CONCEPTE COST
3 Formadors/es especialistes 9.000,00€
3 Educadors/es 8.100,00€
Formadors de tallers específics 1.000,00€
Desplaçaments 800,00€
Material 800,00€
Acte final 350,00€
Assegurança 400,00€
Difusió 500,00€
TOTAL 20.950,00€

Finançament

No disposem d'informació per aquest apartat.

Equip professional

L'equip professional que lidera el projecte està format pel Joan Salellas, l'Alexis Sànchez i la Raquel Hinarejos.

1. Responsable del projecte: Joan Salellas (cap d’àrea de Joventut i Esports). Llicenciat en Història, i amb un Postgrau en Gestió Cultural per l’UdG, té diferents cursos d’especialització com el d’especialistes en polítiques de joventut. A nivell laboral porta des del 2004 treballant a l’administració local, del 2010 a 2013 va començar a treballar com a tècnic compartit de joventut, i des del 2014 fins a l’actualitat és el tècnic comarcal de joventut al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

2. Coordinació Alexis Sánchez / Raquel Hinarejos (s’ocupen de la programació, planificació i avaluació del projecte).

2.1. Alexis Sánchez, Tècnic de Programes de Joventut (coordinador del projecte i responsable de funcionament diari). Llicenciat en Filosofia, i amb dos màster un sobre Gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local i l’altre sobre Fotografia, les tres titulacions són de la UdG. A més conta amb diferents cursos d’especialització com el d’especialistes en polítiques de joventut. Va iniciar la seva carrera professional al 2007 en una empresa de gestió cultural com a cap de projectes i director creatiu. Del 2010 al 2013 organitza i coordina diferents esdeveniments per a l’administració local fins que entra a formar part de l’àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Actualment és el tècnic de programes de l’àrea de joventut.

2.2. Raquel Hinarejos, Tècnica Compartida de Joventut (coordinadora i referent per als municipis on es realitzen les tasques).
És llicenciada en Psicologia per la UAB i en Psicopedagogia per la UOC, a més va realitzar diferents cursos d’especialització en selecció de personal. A nivell laboral des de l’any 2000 al 2008 va treballar en una assessoria com a consultora de recursos humans. En aquells anys també treballa en centres de formació ocupacional i altres empreses d’ocupació com a responsable dels treballadors i professora de psicotècnics. Des del 2008 fins a l’actualitat treballa com a Tècnica de Joventut Compartida al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3. Intervenció directa
3.1. Professionals de l’Ofici (3 persones): Execució i avaluació del projecte juntament amb les  educadores. Mostren els coneixements als joves per tal que adquireixin els conceptes i les  habilitats específics de cada especialitat.
3.2. Educadors: Actuen com a referents i guies del grup de joves. Executen i avaluen juntament amb els professionals com funciona el grup. Es coordinen amb els tècnics i planifiquen i desenvolupen les dinàmiques i activitats amb els joves.

4. Altres professionals
4.1. Dinamitzadors de Joventut: Atenen als joves en totes les qüestions relacionades amb el lleure, i donen un suport al programa.
4.2. Tècniques referents d’ocupació juvenil: Orienten als joves, i cerquen ofertes de feina.
4.3. Talleristes: Contractats per a les formacions específiques (normalment un matí)
4.4. Empresaris de la comarca: Col·laboracions formatives puntuals i recolzament a l’hora de fer entrevistes.
4.5. Personal de Joventut: Suport administratiu i logístic al projecte.

Nombre i perfil dels destinataris

Els destinataris del projecte són joves de 16 a 24 anys dels municipis de l'Alt Empordà i que estiguin inscrits en el programa de la Garantia Juvenil. Se seleccionen joves que no estudien ni treballen, i es prioritzen joves en situació de vulnerabilitat i que no hagin participat prèviament del programa.

Al programa s'acaben seleccionant uns 35 joves dels 75 inscrits.

Sistema de participació dels joves

Els joves són destinataris del programa i bàsicament beneficiaris. Ells i elles entreguen la seva candidatura i entren a un procés de selecció. Els fan una entrevista i finalment es trien els i les joves que participaran del programa. Aquestes hauran d'assistir a la formació i a les activitats que es deriven del programa.

Sistema de participació associativa

Algunes associacions participen del programa com l'Associació PDS o l'Associació per la Promoció i el Desenvolupament Social.

Sistema de cooperació transversal

El projecte el lidera l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb la col·laboració dels i les tècniques i agents socials, els municipis i el teixit empresarial de la comarca.

Sistema de cooperació interinstitucional

En el projecte hi participa tant la Diputació de Girona, com el Consell Comarcal, l'Oficina de Treball de la Generalitat, l'escola Olmer, mossos d'esquadra, associacions i empresaris del terriotri i tots els Ajuntaments de la comarca. Entre tots aquests organismes existeix una coordinació.

Sistema d'avaluació

El Projecte Okup'Alt s'avalua a mesura que es va executant i atenent a criteris d'eficàcia, eficiència, realisme, visibilitat, impacte i cobertura i accessibilitat. L'avaluació que s'elabori ha de permetre modificar o consolidar segons pertoqui les diferents actuacions implementades siguin concretes o bé d'àmbit més general.

L’avaluació es dóna en vàries fases del projecte:
1a fase: Planificació amb l’anàlisi de la realitat i la diagnosi.
Avaluació inicial per tal de conèixer la situació dels joves de la comarca i les seves necessitats. Aquesta es fa a través d'una anàlisi de la realitat quantitativa però també qualitativa i estarà recolzada amb la informació que aporten els tècnics de joventut de la comarca i altres agents dels territori així com el que es desprèn dels Plans locals de Joventut de cada municipi.

2a fase: Desenvolupament del projecte amb una valoració continuada i reorientadora.
Es fa amb unes pautes d'observació quantificables que s'han de dur a terme durant tot el procés d'aprenentatge dels joves. Es valoren els progressos i les dificultats dels joves per adaptar i orientar les accions del projecte.

3 a fase: Avaluació amb la valoració final del projecte.
Informa de les capacitats i coneixements assolits pels i les joves al final del projecte. També dona orientacions i informació per adaptar el projecte en futures edicions.

Els agents que avaluen en algun moment o altre el programa són:

 • Els i les pròpies joves participants a l'Okup'Alt.
 • Tècnics de joventut municipals.
 • Tècnics de joventut de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà – Figueres.
 • Dinamitzador juvenil.
 • Responsables polítics.
 • Formadors i educadors.
 • Coordinador del projecte – Tècnic de programes.
 • Agents del territori implicats al projecte.
 • Taula Comarcal de Formació i Ocupació Juvenil.
 • Pares, mares i tutors dels alumnes.
 • Empreses implicades en el projecte.

Perquè l'hem triat

L'hem triat perquè el projecte aborda una situació molt concreta: la dificultat d'inserció al món laboral de persones sense estudis obligatoris finalitzats. Alhora busca i troba solucions i oportunitats en el mateix territori obrint el diàleg entre empresaris i joves per tal de conèixer quins professionals el territori requereix. D'aquesta manera també es fomenta l'arrelament dels joves a la comarca ja que aquests poden trobar feina a prop d'on viuen.

Punts forts

 1. Diàleg directe: el projecte obre un diàleg directe entre els empresaris de la zona per tal de conèixer quins són els professionals que hi manquen, i així poder adaptar el programa a aquestes oportunitats reals de feina futura.
 2. Acompanyament socioeducatiu: el programa no només facilita formació i promoció per entrar al món laboral, sinó que estableix un procés d'acompanyament socioeducatiu a les persones joves que hi participen. Van més enllà de al formació tècnica i fomenten espais de creixement personal.
 3. Compromís: tots els agents que intervenen en el projecte mostren un compromís amb la joventut i el territori. Es tracta d'un projecte que pren sentit per les parts implicades que caminen cap al mateix horitzó.
 4. Voluntarietat: es tracta d'un programa adreçat a un perfi concret de persones joves, ara bé, la seva participació al programa és voluntària –tot i que des de diferents serveis els hi proposen l'Oku`'alt–.
 5. Treball en xarxa: per tirar endavant el projecte a nivell de comarca es requereix de molta coordinació i treball en xarxa de diferents serveis i departaments: des de mossos, fins als mateixos ajuntaments, o el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Pràctica professional

Els professionals opinen

L’Okup’Alt és un projecte que neix ara fa una dècada a partir de la diagnosi de la taula d’ocupació i formació de l’Alt Empordà. Un espai on professionals de joventut, agents educatius i el teixit empresarial debaten sobre les mancances i possibilitats dels joves a la comarca. En aquell moment, es detecta la necessitat d’oferir una formació en oficis inspirada en la figura del aprenent. Una formació que per un costat formi a futurs professionals i per  l’altre atengui a joves amb baixa formació.

Un dels primers aprenentatges que vam descobrir amb la prova pilot, i al llarg dels anys, és que aquesta formació ha de ser totalment pràctica, ja que el perfil de joves a qui majoritàriament ens dirigíem precisen d’una metodologia d'aprenentatge diferent al que han anat completant les diferents etapes de la formació reglada. També, i en cert punt relacionat amb la tipologia dels nostres joves, que aquests, al aprendre l’ofici, han assolir prou nivell com per a poder tenir una sortida professional.

En altres paraules, i posant un exemple, per a que els joves tinguessin més sortida al mercat laboral l’ofici que inicialment era maquetaria va passar a ser manteniment i pintura. Un altre exemple, per a que els joves tinguessin el nivell adequat per fer l’ofici, es passa de fer  administratiu o creació audiovisual a imatge personal. Ja que per més que els joves aprenien a fer anar l’office o les xarxes socials, per mancances formatives continuaven fent faltes d’ortografia, i per tant, molts d’ells no podien realitzar correctament aquesta feina.

Amb tot però, aquests detalls com molts d’altres que hem anat perfeccionant són elements que milloren el projecte el fan més realista i adequat per als joves. Podríem parlar extensament sobre importància de la col·laboració entre les administracions, de les entrevistes de feina, dels recursos que teníem, dels que tenim i dels que voldríem... Però, des d’un punt de vista professional, per a nosaltres l’element clau, allò que fa de l’Okup’Alt un projecte valuós és la incorporació del treball emocional amb els joves.

Segons els nostres estudis i experiència, entre els joves de 16 a 25 anys que no estan estudiant ni treballant hi ha un baix nivell de benestar emocional que fa que puguin tenir risc d'exclusió social. També tenim detectada la manca de recursos d'acompanyament i suport emocional per aquests joves alhora d'accedir a formacions i/o al mercat de treball, en definitiva, per desenvolupar el seu projecte vital. Des de l'Okup'Alt vam creure necessari  abordar aquesta problemàtica amb els joves que participen en el projecte. Els volem capacitar en les habilitats i competències clau per tal de que puguin accedir a un lloc de treball o a una formació adaptada a les seves necessitats. Per això realitzem un treball emocional des del primer dia, reactivant als joves, animant-los, ensenyant-lis del que son capaços, i reforçant les competències, les habilitats, i l'empodarament personal. Entenem que si els reforcem emocionalment els serà més fàcil aconseguir els objectius que tinguin o es plantegin en un futur.

A nivell pràctic es tradueix amb tenir no només un professional que ensenya l’ofici, sinó també amb un educador que vetlli pel benestar personal i del grup. També amb treballar amb grups petits 10-12 joves per grup, i en destinar 4 dies a la setmana per aprendre l’ofici i 1 (els divendres) per fer aquest reforç emocional a través de tallers, dinàmiques, tutories, jocs, xerrades, etc.

Per acabar ens agradaria compartir amb vosaltres la nostra filosofia de treball. L’Okup’Alt ha tingut la oportunitat, al llarg de la seva història, de transformar-se en un projecte singular, o entrar en diferents convocatòries amb les que hauríem obtingut una quantitat de diners que ens hagués facilitat la feina. Però a canvi la nostra preocupació hagués esdevingut que aquests joves aconseguissin un contracte laboral per no perdre els diners, i aquest des del nostre punt de vista mai ha pot ser l’objectiu.

Als professionals que treballem en aquest projecte pensem que l’Okup’Alt és un recuperador de persones, creiem en els joves i treballem amb ells tant per a que trobin feina, com per a que continuïn format-se. Però sobretot ens preocupem pel seu benestar, per a que siguin capaços d’afrontar els reptes i dificultats que es trobin alhora de crear el seu projecte propi de vida, per a que siguin allò que vulguin ser. Com diu el nostre lema: «Junts lluitem per aconseguir-ho!»

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This