Energy Control

RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 012

Data d'introducció: 20/09/12

Institució:
Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

Responsable/s tècnic/s:
Núria Calzada (Coordinadora)

Telèfon contacte: 902 25 36 00

Email de contacte:
info@energycontrol.org

Classificació

1.08.Catalunya
2.08.+100.000 habitants
3.06.Associativa
4.04.Directa associatiu
5.07.Salut i prevenció riscos
5.09. Inclusió
6.01.Elaboració del projecte
6.02.Planificació
6.03.Participació
6.04.Transversalitat
6.05.Avaluació
Eix 1. Territorial
Eix 2. Dimensió del grup diana
Eix 3. Titularitat
Eix 4. Gestió
Eix 5. Àmbit d’actuació
Eix 6. Metodològic

Descripció general

Energy Control és un projecte de l’entitat Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) que té com a objectiu principal reduir els riscos associats al consum de drogues. Dues característiques són en la base de la singularitat del projecte: en primer lloc, el refús del discurs negatiu respecte a les drogues, tot acceptant la possibilitat del seu consum com a font de plaer i, per tant, una actuació basada en l’oferiment d’informació i orientació als joves, consumidors o no. En segon lloc, el caràcter voluntari de la major part del treball que fa possible el projecte. Més d’un centenar de persones arreu de l’Estat espanyol desenvolupen les activitats preventives.

Energy Control ofereix serveis a les institucions, associacions o empreses que organitzen activitats d’oci en les quals, per les raons que sigui, s’hi consumeix drogues. Les seves accions consisteixen essencialment a instal·lar un estand en els espais físics on té lloc l’activitat, en el qual ofereixen informació i orienten els assistents, ja siguin consumidors de drogues o no, sobre els riscos del seu consum, sobre la seva composició, i sobre estratègies per minimitzar els riscos i efectes nocius. A partir d’aquesta activitat central, presten servei a famílies, centres educatius, ajuntaments, empresaris i tota mena d’institucions. També elaboren i editen materials informatius, realitzen valoracions d’espais per avaluar la seva seguretat en relació al consum de drogues, fan atenció personalitzada per oferir informació, realitzen anàlisis de substàncies i s’ofereixen com a instrument d’informació i formació per a tota mena d’institucions.

Durada o temporització

El projecte Energy Control es va iniciar l’any 1997, a Barcelona, de manera que ja té més de 17 anys d’existència. La seva activitat es va estendre a altres punts de l’Estat espanyol, i en l’actualitat compta amb delegacions a Madrid, Andalusia i Balears, a més de Catalunya. La seva activitat de prestacions de serveis és continuada al llarg de tot l’any.

Pressupost anual

L’activitat de servei que es presta a institucions i particulars té un cost amb el qual s’autofinança.  No disposem de pressupost global anual del projecte.

Finançament

Energy Control rep subvencions de l'administració estatal a través del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i de la convocatòria de l'IRPF per fons socials, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Des de les administracions locals i autonòmiques rep en l'actualitat suport econòmic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, de l'Agència Catalana de la Joventut, de la Junta de Andalucía, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de l'Ajuntament de Palma de Mallorca i de l'Ajuntament de Torelló.

Podeu consultar a través d'aquest enllaç els seus finançadors.

Equip professional

Núria Calzada és la coordinadora del projecte, però l’acció fonamental es centra en el treball del voluntariat, que el 2013 va arribar a 127 persones al conjunt de l’Estat.

Els voluntaris són persones amb coneixements i competents tècnicament que comparteixen la filosofia de treball del projecte i que reben formació continua.

El projecte compta, a més, amb un equip tècnic que presta suport i assessorament a tot l’equip de voluntaris.

Nombre i perfil dels destinataris

El projecte, de fet, s’adreça a qualsevol persona que en espais d’oci o diversió consumeixi de fet o potencialment, algun tipus de droga. S’adreça especialment als joves, però sense delimintar-ne l’edat d’una forma estricta. A partir d'aquesta activitat central presten servei a famílies, centres educatius, ajuntaments, empresaris i tota mena d'institucions.

Sistema de participació dels joves

Les accions informatives i d’orientació d’Energy Control es basen del treball entre iguals. És a dir, que les persones, bàsicament voluntàries, que hi participen, no adopten una posició de superioritat moral ni ètica, sinó que es relacionen amb els usuaris amb la normalitat pròpia de l’igual.

La major part dels voluntaris són joves, per bé que amb formació específica.

Sistema de participació associativa

El projecte és associatiu en origen, de manera que la participació associativa és en l’arell de tota la seva feina. A banda d’aquesta idea central, però col·laboren amb entitats i projectes semblants o amb objectius similars a l'estat espanyol (p.e: Hegoak a Navarra, Ailaket de País Vasc, Exeo de Valladolid,...) així com en la majoria de països de la comunitat europea a través de la xarxa de grups RdR. O de llatinoamèrica (Colòmbia, Argentina, Costa Rica, Mèxic,...).

Sistema de cooperació transversal

No és un concepte aplicable a aquest projecte, ja que no és propi de l’administració, sinó completament associatiu. Ara bé, cal destacar que les instàncies o departaments de l’administració que s’hi adrecen o amb que col·laboren abasten diverses àrees: joventut, sanitat, ensenyament, serveis socials, esports, cultura, etc.

Sistema de cooperació interinstitucional

Ja sigui pels ajuts que reben, ja sigui pels projectes que emprenen en col·laboració, Energy Control es relaciona amb tot tipus d'administracions a nivell europeu, estatal, autonòmic o local.

Sistema d'avaluació

Les característiques del projecte, amb desenvolupament i aprofundiment tècnic molt acusat, fan que hi hagi un avaluació estable i continuada de les seves actuacions, tant a nivell puntual, per a cada acción que realitzen, com a nivell global del programa.

De fet, amb un simple repassada de l’evolució de les actuacions del projecte, es comprova que hi ha una actualització estable dels seus continguts i tècniques.

Perquè l'hem triat

Es tracta d’un projecte d’origen associatiu que supera la rigidesa de l’acció de l’administració i trenca barreres de relació amb els joves. S’aproxima als usuaris obviant tota posició de superioritat moral i descarta el discurs negatiu sobre les drogues, que habitualment genera refús i anula tot efecte positiu de les campanyes que es realitzen. La seva independència com a projecte i la naturalitat amb què ha adoptat criteris científics i els ha traslladat a tècniques de dinamització i aproximació als joves li ha donat una gran credibilitat i acceptació en la majoria d’àmbits i especialment entre els propis joves. És un exemple admirable en què l’expertesa es troba en la societat civil i no pas en l’administració, que acudeix a l’entitat a la recerca de suport tècnic, coneixementi eficàcia en el treball.

Punts forts

1.   Voluntariat amb capacitat professional

La majoria d’actuacions d’Energy Control es desenvolupen mercès al treball de persones voluntàries. Però la seva participació està condicionada a tenir unes bones i adequades capacitats tècniques per a realitzar la tasca encomanada. Es conjuga, per tant, el treball voluntari amb la capacitat professional de prestar el servei. Se supera el distanciament habitual del professional allunya de la realitat, i s’evita també la banalització del treball voluntari. Voluntariat i professional, així doncs, combinats en un mateix projecte.

2.   Discurs positiu

Energy Control afronta un dels àmbits que major polèmica generen quan s’intervé des de l’administració, tant per la dificultat d’afrontar la qüestió amb els protocols propis de les institucions, com per les implicacions morals i ètiques que tot sovint desperta. La seva gran virtut és que treballa en el món de les drogues sense negativitzar, sense fer ús de la prohibició i sense culpabilitzar els joves pels seus comportaments. Malgrat que la pràctica demostra una i altra vegada que els discursos negatius tenen un efecte escàs o, fins i tot, contraproduent, quan s’adrecen als joves, resulta molt dificil que l’acció directa de l’administració se n’escapi. La frescor i la naturalitat amb Energy Control afronta la qüestió li dona credibilitat i n’assegura l’eficàcia.

3.   Adaptació a l’entorn

Tot i que l’acció central amb què treball Energy Control (la instal·lació d’estands en espais en els quals tenen lloc activitas d’oci) és el recurs bàsic de treball, l’entitat garanteix una adaptació per a cada cas. Per a totes les accions es genera previament un grup de treball que estudia les condicions i circumstàncies de l’entorn en el qual s’ha d’intervenir, i prepara l’activitat de forma específica. Així, els experts d’Energy Control ens expliquen que no és el mateix realitzar l’activitat en un concert, que en una rave o en un local tancat. En cada cas i en cada circumstància una manera d’actuar adaptada.

4.   Diversificació del finançament

El projecte es fiança per diverses vies simultànies, i això en garanteix una viabilitat al marge de contextos polítics concrets. Rep subvencions de l’administració, però també patrocinis, ajuts i donacions privades, i desenvolupa també un linia de serveis, de manera que cada acció realitzada genera uns ingressos que contribueixen al sosteniment del projecte.

5.   Aposta per la comunicació

En l’arrel del projecte hi ha la difusió d’informació veraç i fiable, de manera que l’entitat dedica esforços a generar i editar materials divulgatius que actuen com a suport a les seves accions, però també en un marc comunicatiu general. Darrera d’aqueta acció divulgadora hi ha, també, la voluntat de rigor científic a l’hora de promoure actituds i criteris per abordar la qüestió de les drogues.

Pràctica professional

La màxima responsable tècnica del projecte és Núria Calzada, que actua com a coordinadora.

Núria Calzada. Psicòloga social (UB). Membre de l’equip d’Energy Control des de l’any 2000 i coordinadora des del 2006. He impartit multitud de formacions a professionals de l’oci, la salut i l’educació. Així mateix, ha participat tant en el debat sobre polítiques de joventut com en el disseny de polítiques de prevenció de drogodependències a Catalunya.

La responsable del projecte opina

Al llarg del projecte hem après que és necessària una bona gestió i el registre sistemàtic de dades. Igualment, s’ha de ressaltar la rellevància de l’avaluacó i la necessitat de formació dels portaveus dels projectes socials en l’atenció i assessorament a mitjans de comunicació.

Energy Control va néixer fa 15 anys amb uns objectius i unes tasques molt concretes. Amb el pas dels anys, ens hem anat adaptant a les demandes rebudes no previstes al projecte, que ens ha fet créixer en àrees d’activitat i reconeixement. Així, les variacions respecte les previsions inicials, s’han produït en un sentit positiu.

Una de les característiques del projecte és la innovació i millora continua del programa. Any rere any s’incorporen millores tant en la gestió del projecte com en els serveis que oferim, fruit de l’experiència pròpia i del feedback rebut dels destinataris/àries.

La valoració personal, després de 15 anys d’activitat, és molt positiva. El projecte compta amb la credibilitat i reconeixement de la població destinatària, els joves, i, amb el pas dels anys, ha assolit també el reconeixement de professionals de la salut, l’educació, l’oci i els mitjans de comunicació. A més a més, el projecte ha crescut tant en àrees d’intervenció (medi educatiu, assessorament a municipis, formació  a professionals externs, anàlisi de drogues,...) com a nivell estructural. Alhora, s’ha promogut el discurs de reducció de riscos mitjançant el recolzament a nous projectes en altres àrees, tant del territori espanyol com a nivell internacional.

Energy Control és un projecte de joves, per a joves.... Es tracta d’una població de difícil accés i per a la que es busca establir contacte a través de l’ús d’iguals procedents del col·lectiu destinatari (educació entre iguals) i el treball preventiu de proximitat (outreach work) amb l’objectiu últim de reduir el riscos i danys del seu consum de drogues.

La participació i implicació dels propis destinataris en el projecte fa que l’apropament sigui fàcil i directe. Això, junt amb un discurs sobre drogues no moralista, ha donat lloc a una alta credibilitat per part del públic diana, establint Energy Control com un punt de referència a nivell estatal en quant a informació objectiva sobre drogues.

Cal afegir que la base i el motor del projecte és la implicació de la població diana. Els i les voluntàries que en formen part, són el motor i assumeixen un rol actiu en totes les fases del projecte. No són pas un complement o ajut a l’equip tècnic, sinó més aviat al contrari, l’equip tècnic facilita i dinamitza l’acció. Així doncs, sense equip de voluntaris/àries, el projecte deixaria de tenir sentit i inevitablement d’existir.

En el moment de crisi econòmica en què estem, el repte de futur més important és la pròpia continuïtat del projecte. Per això, ens cal diversificar les fonts de finançament, ara per ara majoritàriament fonts públiques, i complementar-les amb finançament privat (donatius persones físiques, empreses, crowdfunding,...).

Per saber-ne més. Galeria fotografica

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Per saber-ne més. Mitjans

 

Videos

 

Opinió

Aquest recull de bones pràctiques vol ser útil i pràctic, i per això necessitem conèixer l’opinió dels professionals que el consulten. Us demanem que opineu sobre aquest projecte en l'apartat de comentaris. Us suggerim les següents qüestions:

  • Has trobat alguna idea o coneixement que et serà útil per a la teva pràctica professional? Explica-ho.
  • Aquest projecte t’ha aportat alguna idea o contingut novedós per a tu? Explica-ho.
  •  Coneixes algun altre projecte similar o relacionat? Quin o quins?
  • Fes qualsevol altra aportació que et sembli interessant.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This