Espai Jove – Art total

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 018

Data d'actualització: 2021/07/27

Data d'introducció: 2016/03/01

Institució:
Ajuntament de Tortosa / projecte comunitari

Responsable/s tècnic/s:
Gemma Estrada / Kevin Bernal. Coordinadora de l’Edifici Jove Carrilet / Referent Espai Jove

Telèfon contacte: 977 50 45 73

Email de contacte:
espaijovetortosa@gmail.com

Classificació

1.06.Terres de l’Ebre
2.07.-30.000 – 100.000 habitants
3.01.Pública Municipal
4.01.Directa públic
5.01.Creativitat i expr. artist.
5.06.Oci
5.09. Inclusió
6.03.Participació
Eix 1. Territorial
Eix 2. Dimensió del grup diana
Eix 3. Titularitat
Eix 4. Gestió
Eix 5. Àmbit d’actuació
Eix 6. Metodològic

Descripció general

Espai Jove – Art Total s’emmarca en el programa socioeducatiu anomenat Pla Educatiu d’Entorn – 6-16 (PEE-6-16) de Tortosa. Es pretén reforçar la cohesió social a través del treball comunitari, promovent aprenentatges no formals i estimulant hàbits participatius a través de la dinamització d’un ampli ventall d’activitats.

Els orígens es troben en el Programa de Treball als Barris de l’ajuntament i en el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (PICI) de l’Obra Social la Caixa. El PICI promou un procés de convivència intercultural en el que participa tota la comunitat (administració, recursos tècnics públics i privats i la ciutadania a través d’entitats i grups polítics) i que el dinamitza l’equip tècnic de l’Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), en col·laboració amb l’ajuntament. Es conclou que cal promoure un projecte comunitari estable de cohesió i convivència social a Tortosa.

La política de joventut local tradueix aquests objectius en la posada en funcionament, en paral·lel, de l’Espai Jove i del programa d’activitats Art Total. A través d’una metodologia participativa, en la qual els joves no només proposen sinó que s’involucren en l’execució i valoració de les activitats, s’elabora anualment una programació que inclou activitats de dinamització de l’Espai Jove, accions formatives, activitats culturals, de lleure i esportives i iniciatives diverses gestionades comunitàriament.

L’origen d’Art total cal anar a buscar-lo a l’any 2009, però és entre el 2014 i el 2015 que es consoliden les seves actuacions en el marc de l’Espai Jove. La programació varia força cada any perquè s’adapta a la voluntat i iniciativa juvenil, però manté sempre com a nexe la metodologia participativa i l’art com a mitjà de dinamització i aprenentatges no formals.

Durada o temporització

La iniciativa d'acció comunitària que va permetre engegar el projecte s'origina l'any 2009.

La concreció en el projecte PEE-6-16 es produeix l'any 2012, moment en què es configura l'estructura de gestió del projecte Art Total i s'inicien les seves programacions per donar resposta a una necessitat plantejada per la ciutadania en una monografia comunitària.

L'any 2014 es consolida l'Espai Jove com a escenari central de dinamització i el projecte ja es denomina Espai Jove Art Total, amb la cessió d'un local cedit pel Grup Esplai Blanquerna i una Subvenció de l'Obra Social la Caixa. Al voltant d'aquest Espai Jove, neix un grup de treball de joves amb l'objectiu de reflexionar i fer un treball tècnic que permeti desenvolupar, conduir i establir aquest nou lloc de trobada en un referent dirigit al jovent. No obstant això, el seu treball va permetre anar més enllà del mateix local, plantejant una reflexió global amb totes les joves de la ciutat, culminant en la redacció d'un Pla Local de Joventut que serà aprovat el 2016 per l'Ajuntament de Tortosa.

Des de l'any 2016, l'Espai Jove canvia d'ubicació, amb la dotació de nous equipaments per part de l'Ajuntament de Tortosa, qui assumeix les despeses d'aquest nou espai mentre el Grup Esplai Blanquerna continua gestionant el projecte. El nou canvi d'ubicació presenta reptes i oportunitats noves. Per una banda, el nou edifici, on es reuneixen diferents serveis relacionats amb les joves, permet una major coordinació en el treball, millorant el funcionament del projecte. Per l'altra, serà necessari assegurar la continuïtat de les joves que estaven prèviament vinculats a l'Espai a la vegada que es capten noves joves.

La programació pren formes i ritmes diferents cada any, en funció de les tasques de dinamització. Inicialment, tenia una durada de 6 mesos, però en l'actualitat, aquest projecte ja es desenvolupa durant els 12 mesos de l'any estructurat en quatre etapes estacionals: Primavera Jove, Estiu Jove, Tardor Jove i Hivern Jove.

En cada una de les etapes es programen diverses activitats en funció de la voluntat de les persones que hi treballen i la demanda de les joves, les quals continuen sent el motor i l'actiu principal en la presa de decisions i gestió de la programació del projecte.

Enguany, la pandèmia mundial de la Covid-19 va generar una situació d'excepcionalitat a l'Espai Jove. Des del març del 2020, l'espai va haver de romandre tancat al públic, ja que era gairebé impossible conciliar les mesures de seguretat i distància amb l'espai físic de l'edifici. Aquesta situació va provocar una necessitat d'adaptació i flexibilitat a l'hora de continuar la programació i les activitats, organitzant-les a l'aire lliure i seguint les mesures dictades pel PROCICAT.

De cara a setembre 2021, el projecte iniciarà un procés d'aprenentatge per tal d'emfatitzar la participació i l'autogestió, amb l'objectiu de convertir l'Espai Jove - Art Total en un centre completament autogestionat des de i per les joves.

Pressupost anual

El pressupost fins al 2016 depenia completament d’aportacions externes a l’ajuntament, fins i tot pel que fa als professionals que el gestionen directament. A tall d’exemple, en el darrer any, 2015, es va comptar amb un pressupost total de 66.500 euros. Es desglossa de la següent manera:

– 18.000 euros destinats a la contractació de tècnics referents de l’Espai Jove amb una dedicació de 15 hores setmanals cadascun.

– 45.000 euros destinats a un pla d’ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) mercès al qual es contracta un tècnic i un monitor cada sis mesos (quatre contractacions anuals, per tant). Dediquen aproximadament el 70 per cent del seu temps de treball al projecte.

– 3.500 euros per a activitats i materials diversos

Actualment, tot el pressupost està assumit per l’Ajuntament de Tortosa, el qual dota el projecte per fer tant les activitats d’Art Total com la seva dinamització. L’any 2021, el pressupost es va desglossar de la següent manera: 

– 20.000 euros d’aportació municipal destinats a la contractació d’un tècnic referent de l’Espai Jove amb una dedicació de 20 hores setmanals.

– 22.500 euros destinats a un pla d’ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) mercès al qual es contracta un tècnic i un monitor cada sis mesos (dues contractacions anuals). Dediquen aproximadament el 100% del seu temps de treball al projecte.

– 3.500 euros per a activitats i materials diversos

En general, podem veure una reducció de gairebé la meitat de la despesa dedicada al pla d’Ocupació. 

 

Finançament

El 2015 es va comptar amb les següents entrades de pressupost:

21.500 euros d’un patrocini de l’Obra Social la Caixa
45.000 euros de subvenció del Fons Social Europeu a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

En el finançament del 2021 on s'observa el canvi del finançament privat cap al finançament públic, es va comptar amb les següents entrades de pressupost:

-23.500€ d'aportació municipal.
-22.500€ de subvenció del Fons Social Europeu a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) pel Projecte Treball als Barris.

Equip professional

Tenint en compte que Espai Jove - Art Total és un projecte comunitari en el qual participa l'ajuntament, la responsabilitat del seu desplegament és compartida entre el projecte municipal de joventut i l'equip comunitari.

La referència per part del consistori és Gemma Estrada, Coordinadora de l'Edifici Jove Carrilet. Més enllà de la seva tasca tècnica, però, el projecte es desenvolupa gràcies al referent i dinamitzadors de l'Espai Jove, Kevin Bernal, que treballa a temps parcial (20 hores setmanals) i un tècnic i un monitor a jornada completa que es renoven cada sis mesos en funció de l'aprovació del Pla d'Ocupació en el marc del qual desenvolupen la seva tasca. Respecte al 2016, la gestió de l'Espai Jove s'ha reduït, ja que inicialment hi havia dos referents a 15 hores setmanals cadascú, el qual implica una major quantitat de feina pel dinamitzador actual. És per això que hi ha una creixent necessitat de personal itinerant, un dels quals tingui un perfil de comunicació digital, donat el canvi de paradigma en la comunicació amb les joves a través de les xarxes socials arran de la pandèmia.

Més enllà de la tasca d'aquests professionals, el projecte es desplega amb la participació de suports tècnics de les entitats impulsores, de l'equip comunitari en el qual hi són representades diverses àrees municipals i amb els recursos humans i iniciatives voluntàries d'origen comunitari.

Cal afegir-hi monitors i talleristes específics de cada activitat concreta.

Nombre i perfil dels destinataris

S’adreça genèricament a tota la població jove de Tortosa d’entre 15 i 35 anys. L’any 2021 es xifren en 7.167 els joves de 15 a 34 anys de la ciutat.

En termes generals s’estima que al voltant de 200 joves diferents participen en algun espai d’activitat i treball comunitari del projecte, que uns 40 són impulsors directes d’activitats i que el nucli de treball estable és d’uns 28 nois i noies. Aquestes dades es mantenien, amb lleugeres variacions, de forma estable des de 2013 i fins a l'actualitat.

Al 2019, l’Espai Jove va arribar a tenir gairebé 4500 participants tant en les activitats d’Art Total com en la participació a l’Espai Jove físic amb l’organització de 56 accions de dinamització. Arran de la pandèmia, aquesta xifra s’ha reduït dràsticament, per no poder obrir el servei seguint les recomanacions dels PROCICAT. Així doncs, per l’any 2020 la participació va ser de 400 joves en les activitats (per les restriccions de presencialitat) i 5700 en les activitats on-line. 

En certa manera, el canvi d'edifici a la zona més cèntrica, així com un major ús de les xarxes socials han permès arribar a un major número de joves. Aquesta evolució en els darrers anys confirma la consolidació del projecte i mostra l'alta acceptació, reconeixement i valoració positiva per part del jovent del municipi. Tot i això, abans de la pandèmia l'Espai Jove tenia un grup de 30 joves que es trobaven en situació de risc i dificultats socioeconòmiques que hi anaven de forma diària. A causa de la pandèmia, aquests joves no han pogut accedir altres alternatives, com activitats on-line. A més, les restriccions horàries, la necessitat d'inscripció o de cita previa per accedir a l'espai, ha fet que aquests joves amb dificultats socioeconòmiques hagin deixat de participar, posant en relleu un dels múltiples reptes que va haver de fer front el projecte.

Sistema de participació dels joves

Parlen sempre de procés i d’investigació participativa. Generen espais de relació estable amb els joves (que es consolida a partir de l’Espai Jove) i a través de la interlocució es proposen activitats i serveis definitis pels propis joves i gestionats en part de forma comunitària.

Estableix nuclis de participació estables. Inicialment, en la memòria de 2013 (que podeu consultar en l'apart "Per saber-ne més") fins i tot llisten els nois i noies que integren el grup central de treball. Aquell mateix any xifren en 200 els joves que han participat en el disseny i execució de les activitats. En l'actualitat, amb el desenvolupament de les noves tecnologies i xarxes socials, les joves poden participar a través d'enquestes, Facebook i Instagram per a una participació més directe i quasi instantània. Així doncs, s'organitzen enquestes periòdiques per a saber l'opinió de les joves i rebre feedback, enriquint el projecte i les activitats amb un diàleg constant amb els i les beneficiaries.

Sistema de participació associativa

Cal distingir entre la participació d’entitats locals i l’aportació d’organitzacions externes al municipi, que aporten coneixement tècnic i finançament. Així, cal remarcar les tres associacions que formen part del grup impulsor que són en l'origen del projecte:

-FITES EBRE
-Grup Esplai Blanquerna
-Atzavara – Arrels

Llistem tot seguit les entitats locals amb implantació al territori que participen en els processos comunitaris:

- Associació Obre't Ebre
-Xarxa per la Convivència
-Oficina Jove del Baix Ebre
-Oficina del Voluntariat de Tortosa
-Direcció general de Joventut de la Generalitat
-Associació Nadal Joventut
-Club de Rem Tortosa
-Grup de Treball Delta Sostenible
-GEPEC

Cal afegir-hi, a més, persones individuals i empreses que del municipi que participen en el projecte comunitari.

Sistema de cooperació transversal

El PEE-6-16 integra l’acció coordinada de diferents programes de l’Ajuntament de Tortosa:

Programa de Treball als Barris
Pla Educatiu d’Entorn, Projecte 6-16
Pla d’Intervenció Comunitària Intercultural
Pla Local de Joventut de Tortosa

Hi participen també de manera ben directa els departaments sectorials de Festes, Tortosa Esports, Acció Social i Cultura.

Sistema de cooperació interinstitucional

A banda de l'impuls i la participació de l'ajuntament en la dinàmica comunitària, el projecte concerta la participació de diferents institucions:

Generalitat de Catalunya (SOC, Coordinació Territorial de Joventut i Serveis Territorials d'Ensenyament)
Diputació de Tarragona
Programa Erasmus Plus (UE)
CRAES
Pisos de menors tutelats

Sistema d'avaluació

La Unitat de Joventut avalua totes les activitats realitzades de forma individualitzada, detallant logística, desenvolupament, resultats quantitatius i una valoració subjectiva. S’incorpora sempre accions de valoració de la satisfacció dels joves participants, tant si ho fan com a usuaris o com a participants en la pròpia execució. La informació que aporten sobre aquesta qüestió en les diferents memòries anuals és desigual, però en la de 2019 hi ha una relació detallada de resultats a través del seguiment dels objectius i els seus indicadors.

Perquè l'hem triat

El projecte suposa un esforç considerable d’acumulació de recursos de procedències diverses per posar en marxa una actuació integral adreçada als joves. L’ajuntament actua com a catalitzador d’iniciatives privades de caire social que impulsen un procés comunitari i les lliga a través de l’actuació interdepartamental dels seus responsables tècnics. Tot i que la disponibilitat econòmica de l’ajuntament és escassa, aconsegueix consolidar al llarg de diversos anys aportacions externes que donen continuïtat al projecte. La part més sòlida recau justament en la integració del projecte en l’acció social del municipi des de diferents programes d’actuació sectorial, de manera que la interdisciplinarietat és una de les principals virtuts. És molt interessant constatar l’acord metodològic de professionals de diferents especialitats.

Punts forts

1. Normalitza l’ús de l’art en actuacions de contingut social
L’expressió artística és a l’hora objectiu i mitjà del projecte. Les activitats són, d’una banda, interessants des del punt de vista artístic, però al mateix temps converteixen l’art en un instrument cohesionador i d’aprenentatge social i participatiu per als joves.

2. Els participants reflecteixen la vida intercultural del municipi
La composició del grup motor de joves amb el qual es treballa cada any amb continuïtat és un reflex evident de la diversitat de procedències i orígens culturals existent al municipi. El projecte no explicita la seva intenció de promoure la interculturalitat, però ho fa per la via pràctica, interessant i integrant joves d’origen divers en activitats allunyades de la seva quotidianitat i promovent l’aprenentatge i el gaudi del grup. Promou la relació i interactuació entre ells a través de l’activitat artística.

3. Metodologia de treball comunitari amb joves
El treball comunitari és adoptat com a metodologia de treball en la dinamització juvenil, entès com a procés i basat en la experimentació quotidiana. Es trasllada, d’aquesta manera, la visió comunitària de les polítiques socials a la dinamització juvenil. Els joves són a l’hora destinataris i executors de les activitats i serveis.

4. Més enllà del treball interdepartamental
Diverses àrees sectorials de l’ajuntament participen en el projecte però, més enllà d’això, Art Total neix i creix sota el paraigua d’almenys quatre programes municipals que hi aporten contingut i metodologia (Programa de Treball als Barris, Projecte Educatiu d’Entorn, Pla Comunitari Intercultural i Pla Local de Joventut).

5. Flexible i evolucionat
Tot i que la poca estabilitat dels recursos que s’hi destinen pot ser el seu punt feble més important, el projecte supera les dificultats adaptant la seva estructura de funcionament i continguts a les disponibilitats que es van produint des de les diverses institucions que hi fan aportacions. Malgrat els canvis i evolució, es manté la pauta metodològica i les finalitats. Un bon exemple de flexibilitat i adaptació.

Pràctica professional

La Coordinadora l’Edifici Jove lo Carrilet Gemma Estrada, coordina la política local de joventut en el projecte, però la responsabilitat és comunitària, de manera que ella s'integra en l'equip impulsor com un membre més.

El projecte s’organitza a partir del Grup de Treball de Joves, que forma part de la Comissió de Família del PEE-6-16, i és l’espai tècnic de reflexió i treball que es reuneix cada dues o tres setmanes per fer el disseny, seguiment i valoració de les accions comunitàries que es desprenen de l’Espai Jove. Aquests són els seus membres:

Alba Pallisé Piñol (Tivissa, 1980)

Sóc de l'àmbit de la interculturalitat des del 2006, treballo a ACISI impulsant un procés comunitari a Tortosa per la millora de la convivència i la cohesió social i sóc presidenta de l'entitat Atzavara-arrels. Sóc pedagoga i tinc un postgrau en Pau i cohesió social.

Gemma Estrada Montserrat (Tortosa, 1976)

Treballo com a tècnica de joventut a l’Ajuntament de Tortosa i sóc treballadora social, però la meva professió ha estat des de sempre el treball amb joves. Treballo en polítiques de joventut des de fa 14 anys.

Kevin Bernal (Mollet del Vallès, 1993)

Vinc del camp de l’ensenyament. Fa gairebé 3 anys que treballo en l’àmbit social, primer com a voluntari i desprès com a referent de l’Espai Jove. 

Josep Antoni Navarro Badoch (Camarles, 1977)

Llicenciat en Psicologia, especialitzat en intervenció social, educativa i organitzacional. Treballo com a tècnic de programes de participació de l’Agència Catalana de la Joventut a la Coordinació Territorial a Terres de l’Ebre.

Fins el moment, també han participat en el projecte temporalment, treballador i treballadores dels Plans d’Ocupació. I altres col·laboradors: Alejandra Almazán i Roser Arques de l’Oficina Jove del Baix Ebre i també Albert Llatge d’Atzavara ARRELS. Així com Núria Palau del Grup Esplai Blanquerna.

Els responsables del projecte opinen

Com heu pogut veure, el grup de treball tècnic és caracteritza per ser divers i multidisciplinar, i està constituït per persones representants de diferents administracions i entitats que formen part del procés comunitari de la ciutat de Tortosa. Ara bé, això no significa que totes les persones dediquin el 100% del seu temps professional a aquest projecte. Per tant, sempre ens trobem amb el repte d’anar estirant del carro amb els recursos humans que tenim en aquell moment concret de l’any. De fet, la temporalitat i la precarietat en la que es troben alguns dels treballadors/es del projecte és una constant i un tema a reconduir i millorar.

Aquesta imprevisibilitat i discontinuïtat dels equips impedeix avançar al ritme, la constància i la qualitat que caldrien i en alguns casos, les actuacions previstes com a necessàries, pengen del fil dels recursos.

Tot i això, ens trobem en un moment únic a la nostra ciutat, en què les polítiques i les accions en joventut s’han començat a pensar, compartir, dissenyar i dinamitzar des de la col·lectivitat, la comunitat i amb una palpable proximitat amb els i les joves del territori. Com més prop hi som més transformacions floreixen. Però aquestes són lentes i els resultats poc visibles.

Enfront això el treball en grup ens reconforta i enriqueix. En un ambient amb tanta energia i entrega, però, el repte és trobar l'equilibri entre les expectatives, les reflexions i la possibilitat real d'executar allò que es projecta.

I aquí estem, treballant en una redefinició de l’Espai Jove físic però també en l’eteri; aquí estem esperant poder engegar una nova edició d’Art Total; aquí estem treballant en un nou  Nou Pla Local de Joventut perquè esdevingui una eina de dinamització real per als propers anys a la ciutat; aquí estem creixent i aprenent dia a dia dels joves i amb els joves.

 

Per saber-ne més. Galeria fotografica

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This