Àngels de nit

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 021

Data d'actualització: 2021/07/05

Data d'introducció: 2017/09/18

Institució:
Ajuntament de Manresa / Consell Comarcal del Bages

Responsable/s tècnic/s:
Cristina Cano Fiter / Alba Pasqual Sarri

Telèfon contacte: 93 875 24 84

Email de contacte:
ccano@ajmanresa.cat / pascualsa@ccbages.cat

Classificació

1.02.Catalunya central
2.07.-30.000 – 100.000 habitants
3.01.Pública Municipal
3.03.Pública Consell Comarcal
4.01.Directa públic
5.07.Salut i prevenció riscos
6.03.Participació

Descripció general

Els Àngels de nit són joves que visiten espais lúdics nocturns de Manresa i de diversos municipis del Bages amb l’objectiu d’introduir “instants” reflexius en les conductes que es produeixen en aquests entorns en relació amb els consums de substàncies, les pràctiques sexuals i les actituds envers la diversitat juvenil. Es tracta de prevenir conductes de risc i promoure hàbits saludables durant les estones d’oci. El projecte l’impulsen l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, en col·laboració amb l’entitat Ascandol Cultural, vinculada al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Guillem Catà de Manresa. Les institucions financen el programa i en coordinen l’aplicació pràctica, i l’entitat s’encarrega de la captació i dinamització dels joves integrants dels equips d’Àngels de nit. Els nois i noies que hi participen reben una formació de 20 hores sobre tipologies i efectes de substàncies estupefaents, sobre diversitat sexual i afectivitat i sobre prevenció de l’homofòbia, així com un mòdul sobre tècniques d’intervenció teatral.

Els àngels s’identifiquen amb una roba singular, que en la primera edició va consistir en uns abrics negres però que a partir del segon any es va convertir en una dessuadora o una samarreta blau elèctric, dissenyada per una alumna del mateix institut. Es programen diverses sortides al llarg de l’any i els àngels reben una gratificació de 30 euros en concepte de despeses diverses, sobretot de transport.

A partir de la quarta edició del 2017, es fa afegir al projecte el CFGS d’Integració Social, i durant la cinquena edició el 2018, es va dur a terme un mòdul formatiu a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on 10 joves van unir-se al grup d’Àngels. Des del 2019, s’han realitzat diferents canvis en la gestió de la part formativa; incorporant pràctiques en un espai d’oci nocturn per tal d’obtenir el certificat.

 

Durada o temporització

El projecte va néixer l'any 2003 en el marc del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, amb intervencions en locals d'oci nocturn on es repartien gratuïtament preservatius per als i les joves. Tot i això, a causa de raons econòmiques del Consell Comarcal del Bages, el projecte es va deixar en standby. El 2014 es va recuperar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i des d'aquell moment s'ha reeditat anualment sense interrupció.

En aquestes set edicions, el projecte ha anat evolucionant segons les problemàtiques i necessitats detectades en aquests espais, anant més enllà de la sexualitat i les malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, incloent-hi intervencions sobre el consum de drogues, la lluita contra l'homofòbia o violències sexuals. Inicialment, el projecte estava destinat a espais privats, però ara s'ha ampliat per a centrar la seva actuació en espais públics establint coordinacions amb punts liles, protecció civil o Creu Roja. En l'actualitat, tant a la ciutat de Manresa, com a la comarca del Bages, el projecte Àngels de Nits s'emmarca en un paraigua més gran, l'Estima la Nit', on s'inclouen i es coordinen totes les accions que es duen a terme en els espais d'oci nocturn.

La formació dels àngels es realitza durant el curs acadèmic i les sortides es produeixen majoritàriament durant l'estiu a causa del calendari festiu, i també en esdeveniments que es programen al llarg de l'any.

Des del 2018, s'han realitzat dues formacions cada any en el marc del CFGS d'Integració social, on es van formar 60 joves l'any 2018 i 40 joves els anys 2019 i 2020 respectivament. De tal forma, el 2018 es van fer 8 sortides, l'any 2019 se'n van realitzar 10 (6 a diferents municipis de la Comarca del Bages i 4 a la ciutat de Manresa); i l'any 2020, se'n van realitzar 7 (3 a municipis de la Comarca entre els mesos de gener i febrer de 2020 i 4 a la ciutat de Manresa en el context de Festa Major, adaptant el format a les mesures i restriccions de la Covid-19). En cada sortida es van repartir preservatius, aigua, menjar i, des del 2020, mascaretes.

Pressupost anual

El pressupost per al projecte 2017 és de 8.900 euros. La major part de la despesa (el 50%) es dedica als incentius per als joves, i ascendeix a 4.500 euros. La resta es dedica a la gestió (1.000 euros), la formació (900 euros), al material informatiu i divulgatiu que es lliura durant les sortides (2.000 euros) i una petita partida per a imprevistos (250 euros).

 

Finançament

Si prenem com a referència altre cop el pressupost de l'edició de 2017, tenim que el 61,7% (5.500 euros) del pressupost el finança l'Ajuntament de Manresa, el 22,4% (2.000 euros) el Consell Comarcal del Bages, i es preveu una aportació de 1.000 euros de l'ajuntament que aculli les accions o sortides fora de Manresa.

Cal comptar, encara, amb una aportació de 400 euros de la Subdirecció General de Drogodependències, del Govern de la Generalitat, destinats a la formació en consums.

Equip professional

Les tècniques de joventut de referència de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del Bagès són les que dirigeixen el projecte, amb el suport de l'entitat Ascandol Cultural. De forma específica hi intervenen, a més, els formadors dels àngels.

Nombre i perfil dels destinataris

Els usuaris finals constitueixen un volum indeterminat de joves, que participen o són usuaris dels espais o programacions lúdiques en les quals es realitza la intervenció.

A un altre nivell, els destinataris són també els nois i noies que reben la formació que serà després la base per a les sortides dels equips d'àngels.

L'any 2014, 58 joves van fer d'àngels en les diverses sortides realitzades, i el 2015 i 2016, van ser 62 cada any. Des del 2018, es compta amb un grup de 80 joves els quals participen de forma activa a les sortides. Malgrat això, no sempre és fàcil trobar a persones per a les intervencions, tenint sempre una major participació de noies, que representen un 80% dels CFGS d’Integració i d’Ascit amb qui col·labora el projecte. 

Sistema de participació dels joves

L'organització estricta de les sortides és a compte dels propis joves o àngels, de manera que tenen una participació directa a l'hora de determinar la logística concreta de les accions i la interacció i contacte amb els joves usuaris, que es configuren com a grups d'iguals.

Sistema de participació associativa

La captació i dinamització dels grups de joves és a càrrec de l'entitat Ascandol Cultural, vinculada al CFGS d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà de Manresa.

Sistema de cooperació transversal

Les àrees de joventut es relacionen i coordinen necessàriament amb les d'ensenyament (per la relació amb els centres educatius), amb salut o sanitat (per a la formació i la metodologia de prevenció) i, en darrer terme, amb les àrees de cultura o festes, per notificar les accions o sortides en determinades activitats lúdiques i festives.

Sistema de cooperació interinstitucional

El projecte es basa en la cooperació bàsica entre l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages.

S'estableixen vincles necessaris, d'altra banda, amb els municipis de la comarca que sol·liciten la recepció de les sortides i accions dels equips d'àngels. Fins al moment, han estat els municipis d'Artés (2014), Sallent, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i Súria (2015), altre cop Sallent, Sant Joan de Vilatorrada (2016) i Sant Fruitós de Bages (2016, 2018 i 2019).

En un altre sentit, el programa s'inscriu en el projecte Nits Q, de l'Agència Catalana de la Salut de la Generalitat de Catalunya, i fa necessària també la participació de la Subdirecció General de Drogodependències per a aspectes formatius dels àngels.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del projecte es basa, d'una banda, en el recull de dades objectives (nombre de sortides, d'àngels participants, de materials informatius i de prevencío distribuïts) i, d'una altra banda, en les valoracions tècniques compartides entre els responsables de les institucions i els propis joves, que valoren les seves sortides i el retorn que obtenen de la seva interactuació amb nois i noies en els espais lúdics.

La valoració subjectiva o tècnica s'organitza a partir de quatre blocs de preguntes que es formulen sistemàticament per a cada sortida i que tenen a veure amb la detecció de necessitats, el disseny de les accions, la seva implementació i l'impacte aconseguit.

Perquè l'hem triat

Àngels de nit aglutina en un sol projecte diverses virtuts que tot sovint es presenten per separat en altres programes de prevenció de comportaments de risc i de promoció d'hàbits saludables. Es basa, en primer lloc, en l'acció entre iguals: el missatge arriba per boca de joves d'edats i característiques similars als dels destinataris, de manera que l'aproximació no es fa a través de campanyes distants o allunyades dels nois i noies, sinó a través dels seus propis companys. Basa la seva actuació en una fase prèvia de formació, de manera que l'acció és doble: no només s'intervé directament en el medi sinó que es promouen el coneixement i els recursos entre els joves, que esdevenen agents voluntaris d'un mateix missatge. Es produeix una trobada entre el sistema educatiu com a escenari de l'acció formativa i dinamitzadora i l'entorn festiu o lúdic, de manera que el lligam entre els dos elements és una entitat en la que els joves són els protagonistes. I és molt destacable, finalment, que el programa algutina l'actuació de diverses administracions, de manera que l'esforç del municipi amb major capacitat (Manresa) beneficia també altres localitats de la comarca que probablement tindrien més dificultats per engegar un programa d'aquestes característiques per si mateixos. En aquest context, la participació del consell comarcal és clau.

 

Punts forts

1.Cooperació entre administracions

El pes de l'actuació recau en l'Ajuntament de Manresa, però el seu origen s'ha de buscar en el Consell Comarcal, i la cooperació de les dues administracions facilita que altres ajuntaments de l'entorn s'hi afegeixin.

2.Lògica juvenil per damunt de l'administrativa

Els espais de relació dels joves no respecten límits municipals, i el projecte respon a aquesta realitat. En primer lloc, perquè l'origen de l'acció cal buscar-lo en un institut del qual són alumnes nois i noies del conjunt de la comarca, i en segon lloc perquè els espais d'oci acullen joves sense distinció del municipi d'origen. Per aquesta raó, és òptima també la cooperació entre administracons.

3. Tècniques socioculturals

Els àngels de la nit són en origen estudiants d'animació sociocultural i d'integració social, de manera que hi ha una relació evident entre els objectius del programa i les tècniques o sistema d'intervenció que es produeix en forma pràctica.

4. Participació

Més enllà que siguin els propis joves els que emeten un missatge de prevenció o promoció d'hàbits saludables, cal remarcar que el gruix de la captació i la dinamització de projecte recau en un associació d'estudiants d'animació sociocultural, ASCandol Cultural. Això no ha de ser un fre per ampliar i diversificar en el futur l'abast del programa, però aquest origen determina alguna de les qualitats fonamentals del projecte.

5. Missatge positiu

L'actuació dels àngels no es basa en la negació o oposició frontal a determinades pràctiques sinó en la difusó de coneixement i informació per tal que siguin els propis joves els que raonin sobre la pròpia conducta i preguin decisions personals en relació a ella.

Pràctica professional

Les responsables del projecte són l'Alba Pascual i la Cristina Cano

Alba Pascual
Des del 1999 actuo com a tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages. Anteriorment havia treballat com a informadora juvenil a l’Associació Cultural Bloc de Manresa, durant 6 anys. Vaig cursar els estudis de pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona (en aquell moment anomenats ciències de l’educació - Facultat de Filosofia i Lletres). Àngels de nit va tenir una primera etapa liderada des del Consell Comarcal del Bages que es va iniciar l’any 2003. Per motius pressupostaris vam deixar d’actuar en el marc d’aquest projecte l’any 2008. En aquell moment el projecte el gestionava i coordinava jo mateixa. El 2014, i per impuls de l’Ajuntament de Manresa, es va tornar a reiniciar. El meu paper a partir d’aquest moment ha estat compartit amb la tècnica de l’Ajuntament de Manresa.

Cristina Cano
Treballo com  a tècnica de joventut a l’Ajuntament de Manresa. Els meus inicis en el món dels joves de forma professional van ser com a dinamitzadora al casal de joves La Kampana l’any 2002. M'hi vaig estar 7 anys. Anteriorment havia desenvolupat projectes comunitaris a diferents barris de Manresa com a dinamitzadora de barri. La meva formació és d’animadora sociocultural i posteriorment vaig fer la diplomatura d’educació social. Des que es va iniciar l'Àngels de nit, el 2014, el meu paper dins del projecte és el de coordinació i gestió, conjuntament amb la tècnica de joventut del consell comarcal.

Les responsables del projecte opinen

Les dificultats del projecte han estat i són garantir el compromís per part dels joves que actuen com a àngels, així com la seva autonomia per a dur a terme les sortides. El projecte fa necessària la implicació tècnica per assumir les sortides nocturnes, qüestió que no sempre és entesa des de les administracions a les que pertanyem.
El projecte ens ha permès incorporar una nova mirada sobre la festa i l’oci nocturn dels joves, veure de primera mà com els joves es relacionen en l’entorn de la festa, els riscos, etc... i apropar-nos al món dels joves de nit.
Al llarg de les diferents edicions del projecte hem anat modificant la formació que s’ofereix als joves que han de realitzar les intervencions. L’hem anat adaptant en funció del grup al que l’adreçàvem i a les necessitats del moment.
Per tal que el projecte funcioni ens cal disposar d’un grup de joves implicat i motivat per a dur a terme l’acció. En el nostre cas aquest grup l’hem trobat en el CFGS d’Integració Social malgrat que, com hem dit a l’inici, no podem baixar la guàrdia  i hem de treballar-hi de forma continuada, per tal de mantenir viva la motivació dels joves.
El principal risc del projecte és la relaxació. Hem d’estar amatents a allò que passa en els espais de Festa i poder-hi donar respostes. Hem de mantenir la implicació dels àngels i garantir la seva formació any rera any, adaptant-la a les noves necessitats que van sorgint en els entorns d’oci nocturn.
És un projecte molt enriquidor, que permet conèixer de primera mà l’oci nocturn que desenvolupen algunes persones joves. A més, el fet que siguin els propis joves els protagonistes aporta una intervenció molt més propera i efectiva. Per una banda, el projecte forma joves per a la intervenció, i aquest fet ja fa que un grup de joves estigui sensibilitzat ens els riscos associats a la nit i, per altra banda, informa els joves que freqüenten aquests espais.
El principal repte de futur és arribar a avaluar l’impacte del proejcte; tot i que és difícil, treballem per aconseguir-ho.

El projecte, en definitiva, ens permet apropar-nos, des de la perspectiva del tècnic de joventut, a les persones joves i a la seva realitat en els entorns d’oci noctun. D'aquesta manera podem realitzar propostes molt més adaptades a les seves realitats. També creiem que és un projecte preventiu molt eficaç, ja que s’intervé “in situ” en els espais d’oci nocturn. Són instants reflexius, instants informatius que fan que la persona jove s’aturi per un moment  a pensar sobre la seva relació amb el consum, les practiques sexuals o bé el comportament en els entorns d’oci nocturn.

Per saber-ne més. Galeria fotografica

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This