Catalitza

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 035

Data d'actualització: 2022/04/20

Institució:
CAE

Responsable/s tècnic/s:
Mariona Altimira Sallent

Telèfon contacte: 938 72 57 89

Email de contacte:
projectes2@cae.cat

Classificació

1.02.Catalunya central
2.03.Grup circumstàncies especials
3.06.Associativa
4.04.Directa associatiu
5.05.Formació-educació
5.09. Inclusió
6.03.Participació
6.05.Avaluació
Eix 1. Territorial
Eix 2. Dimensió del grup diana
Eix 3. Titularitat
Eix 4. Gestió
Eix 5. Àmbit d’actuació
Eix 6. Metodològic

Descripció general

El projecte Catalitza neix l’any 2018 com una proposta d’acompanyament en l’alfabetització del català, així com d’incentiu per a teixir vincles amb persones que ja parlen la llengua catalana de forma fluida. Va adreçat a persones joves migrades d’entre 16 i 30 anys i es vetlla per les seves necessitats globals de forma individualitzada. L’objectiu principal és ampliar les seves possibilitats d’inclusió a Catalunya, tot apostant per una participació i implicació en la vida social i associativa de Manresa. A més, té voluntat de marcar i avançar en la generació de processos inclusius i col·lectius al llarg del territori.

Catalitza neix amb la intenció de minvar el risc d’exclusió social que pateix el jovent nouvingut a causa del desconeixement del català, ja que limita les seves possibilitats formatives i pot arribar a actuar com a barrera en l’arrelament, la socialització i la interacció amb persones catalanoparlants, fomentant també l’empatia amb la societat d’acollida.

Des del projecte es proposa un treball en xarxa amb les educadores del municipi per tal de tenir un seguiment integral de cada jove, i poder-lo guiar en la seva inclusió al municipi. Paral·lelament, també s’ofereix un treball més individualitzat per part de l’educadora del casal de Joves, la qual és la referent dels joves del projecte i vetlla pel seu desenvolupament, alhora que s’encarrega per fer tutories individuals en el cas que sigui necessari.

Catalitza està format per quatre accions, les quals es duen a terme de manera transversal en tot el desenvolupament del projecte:

  1. Alfabetització en català (Setembre – Juny): Classes grupals de català amb la finalitat de desenvolupar la competència lingüística en llengua catalana a nivell de comprensió, expressió i comunicació oral i escrita.
  2. Vinculació amb una entitat o col·lectiu juvenil del municipi (Octubre – Juny): Es potencia la inclusió dels joves a partir de la seva participació en alguna de les entitats del teixit associatiu del municipi. En funció dels seus interessos i motivacions, cada jove s’incorporarà en una entitat, prioritzant aquelles de caire juvenil i social, cultural o esportiva amb una activitat continuada. El jove hi farà una estada mínima de 3 mesos, participant en la dinàmica i les activitats ordinàries de l’entitat.
  3. Accions grupals de voluntariat (Octubre-Maig): Es preveuen accions amb tot el grup de participants en el projecte Catalitza com a voluntaris en diferents activitats de la ciutat de Manresa.
  4. Accions de coordinació (Juny-Juliol; Setembre-Desembre; Març – Juliol): Amb l’objectiu de poder exportar aquest projecte a altres municipis propers que tenen la mateixa necessitat en el seu territori, s’estableixen reunions per avaluar, identificar i difondre les bones pràctiques d’aquest projecte.

 

Durada o temporització

El Catalitza neix l’any 2018 com a resposta a un augment de l’arribada de població migrant a Catalunya, i en concret, a la comarca del Bages i a la ciutat de Manresa. Davant de les dificultats de comunicació i limitació en la integració, el projecte promou l’aprenentatge del català i la socialització i inclusió d’aquest col·lectiu en la vida de la ciutat i la participació associativa. L’edició 2021-2022 és la seva 4ta edició.

La durada del projecte és d’un any, iniciant-se al juny i finalitzant al juliol de l’any vinent. Tot i això, l’esquema general de la intervenció de Catalitza està basat en la temporització del curs escolar.

L’organització del calendari segueix el següent esquema:

Primer semestre: planificació i inici accions curs

Juny - Juliol: Inici de la planificació de la intervenció

Juliol: Presentació del projecte, selecció dels participants, entrevistes personals amb els i les joves i acollida dels i les participants. 

Setembre-Desembre: Primer quadrimestre de les sessions d’alfabetització de català, amb un seguiment i avaluació contínua del projecte i amb l’educadora.

Octubre-Desembre: Recerca, selecció i acollida dels joves en entitats juvenils, socials, culturals i esportives. Inici del voluntariat.

 

Segon semestre

Gener - Juny: Classes i sessions d’alfabetització de català, estada a les entitats d’acollida i voluntariat. Seguiment amb l’educadora al llarg del programa.

Març - Juliol: Seguiment i avaluació final del projecte.

Juliol: Difusió de Bones Pràctiques.

 

Pressupost anual

El pressupost anual del projecte és de 12.500€, dels quals 7.865,17€ provenen de la subvenció del Departament de Drets Socials, de la Generalitat de Catalunya.

 

Finançament

El projecte Catalitza està actualment finançat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Drets Socials) a través de la subvenció amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF de les comunitats autònomes.

 

Equip professional

L’equip humà que conforma el personal del projecte són una persona amb el perfil de coordinadora, una persona amb el perfil de tècnica, una formadora i 3 persones voluntàries.

Pel que fa a la formadora de català, aquest rol el realitza una persona professional amb experiència en l'àmbit de l'alfabetització de català amb adolescents, joves i adults, amb dos anys d’experiència en aquest projecte i de llengua nadiua l’àrab.

 

  Nombre d’hores Condicions salarials
Educador social 30h/set Tècnic B d’intervenció
Animadora juvenil 20h/set Animador
Formadora 6h/set Tècnic B d’intervenció
Coordinadora 37h/set Tècnic A gestió

 

Equip humà 4 professionals 3 voluntaris

 

Nombre i perfil dels destinataris

El projecte CATALITZA va adreçat únicament i directament a persones en risc d'exclusió social, de 16 a 30 anys i que es trobin en situació de desigualtat d'oportunitats a causa del seu origen com a migrant.

En l'àmbit d'actuació del CAE, la població diana i potencials beneficiaris serien els joves migrants d'entre 16-30 anys a Manresa. L'any 2020 van arribar 2.105 persones migrants a la ciutat de Manresa, 482 de les quals eren menors d'edat. Dins la franja de 16-30 anys, a Manresa, hi ha aproximadament 3.239 adolescents i joves migrants amb data de desembre del 2020. D'aquest, 85 són menors i joves que han migrat sols.

Alhora, es prioritzaran el següent perfil de persones:
- Els i les joves que no tenen possibilitats per fer classes d'alfabetització a cap altre servei.
- Els adolescents i joves migrats sense referents familiars.
- Les dones i les persones no binàries que es trobin en les situacions anteriors.
- Els adolescents i joves amb majors dificultats d'adaptació a l'entorn educatiu o amb risc d'abandonament.
- Els adolescents i joves que no tinguin una xarxa de suport al seu entorn proper.

Entre les quatre edicions de CATALITZA, han participat un total de 49 joves, s'han dut a terme més de 200 hores de formació de llengua catalana (no s'inclouen les del curs 2021-2022), s'han desenvolupat tasques de voluntariat a sis activitats diferents i 16 entitats amb temàtiques diverses han acollit els nois i noies participants del programa.

En clau de gènere, a causa del fet que el perfil migrant jove està majoritàriament caracteritzat per ser de sexe masculí, la majoria dels beneficiaris del projecte són nois i homes joves. Malgrat això, des del CAE es prioritza la participació de les dones i les persones no binàries que compleixen el requisit de jove migrada sense referents familiars.

 

Sistema de participació dels joves

En el projecte CATALITZA, els i les joves tenen una participació activa i directa, tot i que són majoritàriament beneficiaris del projecte. Es fomenta l’ús i la importància de la conversa i el debat com a eines per expressar l’opinió personal i arribar a acords entre uns i altres.

Alhora, en el cas del voluntariat en entitats, són els mateixos joves qui poden decidir en quina entitat tenen més ganes de formar-ne part, tenint en compte els seus interessos i motivacions.

A part d’això, en el seguiment i valoració del projecte els participants també hi juguen un paper clau. Per una banda, es compta amb el document de compliment de les expectatives i cobertura de les necessitats inicials, el qual serveix com a instrument d’autoavaluació per als beneficiaris del projecte. Per altra banda, els mateixos joves han d’omplir un qüestionari final gràcies al qual es recullen tant la valoració i satisfacció de l’alumnat amb el Catalitza, com també els suggeriments de millora.

 

Sistema de participació associativa

Al llarg del desenvolupament del projecte s'estableixen línies de col·laboració amb diversos agents. A causa de la participació dels i les joves en entitats i associacions del territori, aquestes col·laboracions i cooperacions resulten clau per a assolir els objectius del projecte.

Addicionalment, hi ha una cooperació amb el Casal de Joves la Kampana, així com entitats col·laboradores per la gestió i seguiment de l’acollida i participació dels joves en cadascuna d’elles i amb la Fundació La Xarranca, la qual ofereix serveis de lleure.

 

Sistema de cooperació transversal

Per la naturalesa del CAE com a organització sense ànims de lucre, no existeix una cooperació transversal, més enllà de la coordinació amb la coordinadora d'activitats socioculturals de l'entitat per a les accions de voluntariat.

 

Sistema de cooperació interinstitucional

Tot i la naturalesa del CAE com a entitat sense ànims de lucre, el projecte està marcat per una cooperació estreta amb entitats públiques com l'Oficina Jove del Bages i la Regidoria de Serveis Socials i de Joventut de l’Ajuntament de Manresa.

 

Sistema d'avaluació

Respecte al seguiment, aquest es duu a terme en tres esferes al llarg de tot el curs: Seguiment de les accions del projecte (sessions català, vincle entitats i voluntariat), seguiment de la gestió (documental, econòmic i d'indicadors) i seguiment dels joves.

Pel que fa a l'avaluació, s'emmarca en els mesos de setembre, desembre, març i juliol, és a dir, principi i final de semestre i engloba les següents accions:
- Valoració accions voluntariat amb agents implicats.
- Valoració vincle entitats amb agents implicats.
- Valoració sessions de català amb agents implicats.
- Avaluació objectius i resultats dels projecte amb coordinadora projectes La Xarranca, educador/a del casal de joves.

Cal remarcar que, tant el seguiment com l'avaluació del projecte, les duen a terme els participants, l'educadora/coordinadora del projecte, la coordinadora de projectes juvenils del CAE i les entitats juvenils.

La documentació relacionada amb els sistemes de seguiment i avaluació és revisada i modificada cada curs per tal d'adaptar-se a les noves necessitats del projecte i processos de qualitat de l'entitat. A banda d'això, per tal d'avaluar el projecte en si i, per tant, els propòsits específics i generals d'aquest, es marquen uns indicadors i resultats esperats.

Els principals aspectes recollits de les darreres edicions i avaluacions del projecte Catalitza són:
- Millora del nivell de català de tots els joves participants en tots els àmbits: comprensió, expressió i comunicació oral i escrita.
- Millora de les competències personals dels participants pel que fa a habilitats i actituds personals.
- Les entitats, han valorat positivament l'evolució dels joves. A més, la vinculació d'alguns joves amb l'entitat ha anat més enllà amb les persones d'aquesta, creant vincles interpersonals fora dels espais de l'entitat, i continuant participant en l'entitat on havien col·laborat.
- Es destaca la millora en la predisposició a participar en les activitats que s'organitzen des del Casal de Joves La Kampana. De fet, bona part dels participants, posteriorment, en són usuaris.

Perquè l'hem triat

El projecte Catalitza té una població beneficiària molt específica i s'encarrega de donar resposta a una situació difícil pels joves migrants de més de 16 anys. Valorem molt positivament la seva inserció dintre d'objectius transversals d'adaptació i integració dels joves en el seu entorn proper mitjançant la seva participació en una entitat local per a continuar millorant el seu aprenentatge del català mentre incideixen directament sobre el seu voltant i ajuden a combatre part de l'estigma que poden sofrir.

Punts forts

  1. Projecte inclusiu de la població migrant: Es tracta d’un programa dissenyat específicament per a un sector de la població on, de vegades, és difícil d’incloure i promoure la seva participació en les polítiques i projectes de joventut, especialment amb la barrera de l’idioma. El projecte justament fa front a aquestes dues debilitats. 
  2. Treballa l’arrelament: Mitjançant l’aprenentatge de la llengua local, el voluntariat i la participació en associacions locals, els i les joves treballen la seva posició, relació i identitat en la seva localitat d’acollida, apropant-los també a la població local.
  3. Integració multidimensional en la localitat: Les tres accions complementen de forma multidimensional diferents aspectes primordials per a la integració de les joves: la llengua, les relacions personals i l¡acció i preocupació per l’entorn proper. 
  4. Possibilitat de rèplica: Es tracta d’un projecte innovador amb capacitat de rèplica en altres localitats per a facilitar la integració i participació del col·lectiu migrant en la seva localitat o barri. 
  5. Dona resposta a necessitats molt concretes: El projecte identifica clarament les dificultats dels seus beneficiaris i part de la població local del municipi i és formulat per al seu èxit, tot i ser una responsabilitat de l’administració pública.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This